Už 85 rokov podporujeme rozvoj vedy, techniky a vzdelávania zriaďovaním a prevádzkovaním informačných systémov, knižničných a informačných fondov. Metodickou a analytickou činnosťou zaisťujeme riadenie a hodnotenie v oblasti výskumu, vývoja a vysokých škôl. Zameriavame sa na prípravu a realizáciu projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj na popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Veda v CENTRE
Koža v zimnom období
%D dní : %H hodín : %M minút : %S sekúnd

85 rokov podpory vedy

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) začalo písať svoju históriu už v roku 1938 ako formujúca sa súčasť Štátnej vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

Od tých čias prešlo viacerými organizačnými zmenami a v tomto roku oslavuje 85 rokov existencie a systematickej podpory vedy, techniky, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania. CVTI SR plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice SR i národného informačného centra, je sídlom Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa a zabezpečuje aj prevádzku Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

CVTI SR sa orientuje na spracovávanie a sprístupňovanie relevantných informácií a formuje tak kvalitatívnu úroveň informačnej spoločnosti aj do ďalších rokov.

CVTI SR, Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
7300 POUŽÍVATEĽOV

Viac ako 7 300 registrovaných používateľov vedeckej knižnice CVTI SR.

49 PROJEKTOV

Spolupráca na riešení 49 projektov rámcových programov EÚ.

100000 NÁVŠTEV MESAČNE

Viac ako 100 000 návštev vedecko-popularizačného portálu VEDA NA DOSAH mesačne.

15 OCENENÍ

Inštitúciou získané ocenenia a uznania za realizované aktivity a doterajšiu rozvíjanú činnosť.

Naša činnosť

Vedecká knižnica
 • Bezplatná registrácia
 • E-knižnica
 • Otvorená veda
 • Vzdelávanie a digitalizácia
 • Kreatívne dielne
 • Sieť partnerských knižníc
 • Medzinárodná spolupráca
Viac informácií
Podpora vedy
 • Horizont Európa
 • SLORD
 • European Research Area
 • EOSC
 • Výskumná integrita
 • Rodová rovnosť
 • Vesmírny program EÚ
Viac informácií
Popularizácia vedy
 • Podujatia
 • Popularizačné aktivity
 • Veda na dosah
 • Výstavy
 • Týždeň vedy a techniky
 • Zážitkové centrum vedy
 • Časopis Quark
Viac informácií
Informácie o školstve
 • Regionálne školstvo
 • Zber údajov a štatistiky
 • Registre
 • Výskumy a prevencia
 • Výpočtové strediská
 • Štipendiá
 • Múzeá
Viac informácií

Z histórie

1938

CVTI SR začalo písať svoju históriu ako formujúca sa súčasť Štátnej vysokej školy technickej Dr. M. R. Štefánika v Košiciach

1948

premenovanie knižnice, v rámci ktorej inštitúcia rozvíjala svoju prvotnú činnosť na Slovenskú technickú knižnicu

1953

začiatky edičnej činnosti a vydanie prvej publikácie

1959

Slovenská technická knižnica sa stala ústrednou knižnicou siete technických knižníc

1978

zriadenie fondu zvukových kníh pre nevidiacich

1983

sprístupnenie online databázy BD INSPEC

1986

zriadenie výpočtového strediska a uvedenie vlastného počítača SMEP 4-20 do prevádzky

1989

zavedenie čiarového kódu do výpožičnej činnosti knižnice

1991

inštalácia prvého počítača s možnosťou vyhľadávania v katalogizačných záznamoch pre používateľov

1996

zmena názvu na Centrum vedecko-technických informácií SR

1999

CVTI SR sa stalo priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva SR

2003

prijatie členstva v sieti európskych stredísk patentových informácií a otvorenie Strediska patentových informácií

2007

otvorenie vlastnej prevádzkovej budovy na Lamačskej ceste v Bratislave, kde CVTI SR sídli dodnes

2010

uvedenie systému na odhaľovanie plagiátov ANTIPLAG do prevádzky

2013

CVTI SR sa stalo Národným referenčným bodom pre oblasť otvoreného prístupu (OA) k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu

2014

vznik tvorivej dielne a kreatívneho priestoru na prácu FabLab s najmodernejšími výrobnými technológiami 21. storočia

2016

zriadenie Zážitkového centra vedy Aurelium

2023

85 rokov podpory vedy prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR

Naše portály

Loading...

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Sledujte nás